Gelosia multiplication – गुणाकाराची नवीन पद्धत

संख्याचा गुणाकार करण्यासाठी वापरत असलेली पद्धत खूप कंटाळवाणी असू शकते, चला आपण एक नवीन पद्धत वापरुन दोन संख्याचा गुणाकार करूया आणि ही पद्धत का गुणाकार देते हे ही बघूया.

Related Learning Bytes