Pascal’s triangle – பாஸ்கலின் முக்கோணம்

எண்களால் கட்டப்பட்ட சுவாரஸ்யமான ஒரு முக்கோணத்தை குறித்தது இந்தப் பதிவு. இதன் அமைப்பு, வரலாறு மற்றும் முற்றொருமைகளுடன் தொடர்பு போன்றவை கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

Related Learning Bytes